top of page

Tietosuojaseloste

Tämä on Nyholm Brothers Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.8.2023.

Nyholm Brothers Oy:llä on oikeus tehdä muutoksia tietosuojaselosteeseen ilman ennakkoilmoitusta. Viimeisin päivitetty versio tietosuojaselosteesta on nähtävissä tällä sivulla
.

Tietosuojaselosteen viimeisin muutos 23.8.2023.

Tietosuojaselosteen sisältö:

1. Rekisterinpitäjä


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö


3. Rekisterin nimi


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


5. Rekisterin tietosisältö


6. Säännönmukaiset tietolähteet


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai

 

ETA:n ulkopuolelle


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

1. Rekisterinpitäjä

Nyholm Brothers Oy

Y-tunnus: 3349819-1
Suvisaar
entie 36
02380 Espoo
Puh. +358 40 417 0190

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kasper Nyholm
Puh. +358 40 417 0190
nyholmbrothers@gmail.com

 

3. Rekisterin nimi

Nyholm Brothers Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • Henkilökohtainen suostumus

  • Työ- tai asiakassuhde
     

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja/tai markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Henkilön nimi

  • Sähköpostiosoite

  • Postinumero

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7 .Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).

bottom of page